Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
NEWMORE:
De vennootschap onder firma NEWMORE V.O.F. (tevens handelende onder de door haar gebruikte handelsnamen zoals geregistreerd in de kamer van koophandel, gevestigd en kantoorhoudende te 2627 BL Delft aan de Schiekade 7.

Wederpartij:
Degene met wie NEWMORE een Overeenkomst heeft gesloten, danwel met wie NEWMORE in onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst.

Offerte:
De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden / opdracht en de begroting van de kosten welke aan deze werkzaamheden / opdracht zijn verbonden.

Overeenkomst:
Overeenkomst c.q. opdracht tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussen NEWMORE en Wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden) gelden voor iedere Offerte, opdrachtbevestiging en Overeenkomst tussen NEWMORE en Wederpartij, onder uitdrukkelijke terzijdestelling van door Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden.

2.2. Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden, ook op latere offertes en/of (vervolg-) overeenkomsten tussen hem en NEWMORE.

2.4. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NEWMORE, voor de uitvoering waarvan, al dan niet op voorspraak van NEWMORE, derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
3.1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn door NEWMORE gedane offertes vrijblijvend. Offertes kunnen door NEWMORE te allen tijde worden ingetrokken.

3.2. De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, transport-, porto- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.3. NEWMORE behoudt zich het recht voor prijsverhogingen als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke regelingen, opkomende na het tijdstip van de offerte, doch voor het tijdstip van dienstverlening of levering, aan Wederpartij door te berekenen.

3.4. De Offerte dient steeds als één geheel te worden beschouwd. Een samengestelde Offerte, bestaande uit meerdere onderdelen, schept zijdens NEWMORE geen verplichting tot gedeeltelijke levering.

3.5. De in de Offerte opgenomen prijs geldt uitsluitend voor de in de Offerte opgenomen werkzaamheden/opdracht conform de beschreven specificaties. Afwijkingen en aanpassingen bij opdrachtverstrekking kunnen tot prijswijziging leiden.

3.6. De in de Offerte opgenomen kleuren, voorbeelden, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, maatopgaven etc. hebben steeds en slechts een indicatieve betekenis. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Totstandkoming en Bevestiging
4.1. Een overeenkomst tussen NEWMORE en Wederpartij komt eerst dan tot stand nadat NEWMORE de door Wederpartij gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd in een opdrachtbevestiging.

4.2. Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is NEWMORE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NEWMORE zich schriftelijk met de afwijkende aanvaarding akkoord verklaart.

4.3. Afspraken met of mondelinge toezeggingen door medewerkers of vertegenwoordigers van NEWMORE zijn voor NEWMORE niet bindend, tenzij deze afspraken en/of toezeggingen door NEWMORE uitdrukkelijk schriftelijk per opdrachtbevestiging zijn bevestigd.

4.4. NEWMORE is gerechtigd om, voordat zij uitvoering aan de Overeenkomst geeft, van de Wederpartij betalingszekerheid te verlangen, bijvoorbeeld door middel van betaling van één of meerdere voorschot(ten). Tot aan de datum dat zekerheid wordt gesteld, is NEWMORE niet verplicht tot het uitvoeren van werkzaamheden over te gaan.

Artikel 5. Uitvoering
5.1. De wederpartij draagt zorg voor de tijdige, juiste en volledige aanlevering van alle informatie, stukken, gegevens e.d., welke van belang zijn voor de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 NEWMORE kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang te nemen dan nadat alle door NEWMORE gevraagde documenten, welke van belang zijn voor het vervullen van de opdracht, door NEWMORE zijn ontvangen.

5.3. NEWMORE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor NEWMORE kenbaar behoorde te zijn.

5.4. NEWMORE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. NEWMORE zal streven naar een voor de Wederpartij zo goed mogelijk en bruikbaar resultaat.

5.5. Levertijden en prestatietijden worden door NEWMORE steeds bij benadering aangegeven en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij een uiterste datum schriftelijk is overeengekomen.

5.6. Indien vertraging is ontstaan in de levering ten gevolge van een wijziging in de wensen zijdens de wederpartij, dan wordt de prestatietijd met een redelijke termijn verlengd.

5.7. Onverminderd het hiervoor bepaalde met betrekking tot de prestatietijd, wordt de prestatietijd verlengd met de duur van de vertraging, die aan de zijde van NEWMORE ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te verkrijgen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

5.8. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan NEWMORE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij (a) de resultaten van de daaraan voorafgaande fase uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd en/of (b) aan zijn faseverplichtingen heeft voldaan.

5.9. Goedkeuring van de resultaten als bedoeld onder artikel 5.8. geldt als erkenning dat NEWMORE zijn werkzaamheden juist en conform Overeenkomst heeft uitgevoerd. NEWMORE is niet aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die door Wederpartij bij goedkeuring niet zijn opgemerkt.

5.10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is NEWMORE gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.11. Wederpartij vrijwaart NEWMORE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Wederpartij toerekenbaar is.

5.12. Op NEWMORE rust geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte zaken en gegevens, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Wijzigingen in de Overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal NEWMORE de Wederpartij hierover tevoren en zo spoedig mogelijk inlichten.

6.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een vast bedrag is overeengekomen, zal NEWMORE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

6.4. NEWMORE zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan NEWMORE kunnen worden toegerekend.

6.5. NEWMORE is gerechtigd het overeengekomen bedrag/(uur-)tarief te verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte, hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het aangaan van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan NEWMORE, dat in alle redelijkheid niet van NEWMORE kan worden verwacht, dat de overeengekomen werkzaamheden door haar worden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag/(uur-)tarief.

Artikel 7. Rechten
7.1. Alle door NEWMORE in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Wederpartij gecreëerde ontwerpen en/of vervaardigde zaken, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen, illustraties, tekeningen, teksten, schetsen, foto s, logo s, kleurvoorstellen, ontwerpen, informatiedragers, computerpresentaties, websites, prototypes en andere materialen, (elektronische) bestanden en/of software zijn onderworpen aan de Auteurswet (1912).

7.2 Alle door NEWMORE voor de wederpartij bedachte, ontwikkelde en/of vervaardigde zaken zijn en blijven (intellectueel) eigendom van NEWMORE. De eigendom van tijdens de uitvoering van de overeenkomst ontstane industriële en intellectuele rechten blijven onverkort en volledig bij NEWMORE. NEWMORE behoudt tevens de copyrights op de door haar ontwikkelde en/of vervaardigde zaken.

7.3. Alle door NEWMORE geleverde zaken mogen nimmer zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NEWMORE worden bewerkt, vermenigvuldigd, verveelvoudigd, op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

7.4. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Wederpartij niet gerechtigd tot aanpassing van het conform Overeenkomst door NEWMORE vervaardigde.

7.5. Indien NEWMORE in het kader van een Overeenkomst van de Wederpartij materialen, teksten, schetsen, foto’s, concepten e.d. ontvangt en deze gebruikt in haar eigen concepten en ontwerpen, dan vrijwaart Wederpartij NEWMORE hierbij volledig en integraal tegen eventuele aanspraken van derden inzake inbreuk op hun octrooi-, merken- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie.

7.6. NEWMORE heeft met inachtneming van de belangen van Wederpartij de vrijheid om een bepaald ontwerp en/of resultaat om niet voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken.

7.7 De artikelen 7.1 tot en met 7.6 zijn ook van toepassing na opzegging van de overeenkomst, in het geval van (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en bij een andere wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8. Opschorting
8.1 Indien Wederpartij veertien dagen na de dagtekening datum van de eerste betalingsherinnering nog altijd in gebreke is met de betaling van de opeisbaar geworden factuur/facturen, dan is NEWMORE gerechtigd zijn (deel) prestatie voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de desbetreffende factuur/facturen integraal is/zijn voldaan, zonder dat NEWMORE gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding jegens Wederpartij.

8.2 Tevens is NEWMORE in het geval dat de wederpartij een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met NEWMORE en deze algemene voorwaarden niet nakomt, gerechtigd de toegang tot de website van de wederpartij en/of het emailverkeer van de wederpartij te blokkeren totdat de wederpartij alsnog aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1. Alle betalingen van facturen dienen, zonder korting en/of verrekening, te geschieden binnen veertien, respectievelijk dertig dagen, afhankelijk van de vermelding op de factuur en beide na dagtekening van de betreffende factuur, op één van de bankrekeningen van NEWMORE. Bezwaren en/of reclamaties tegen de grondslag en/of hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

9.3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Wederpartij, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim.

9.4 Bij niet tijdige en/of niet correcte betaling is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand. Tevens is de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 10% over de hoofdsom.

9.5. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet-stipte betaling, indien door of ten laste van Wederpartij faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van Wederpartij wordt gelegd, en in geval van een eenmanszaak, wanneer de eigenaar overlijdt, toelating verzoekt tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of onder curatele wordt gesteld, of voor zover Wederpartij een rechtspersoon betreft deze naar informatie zijdens NEWMORE wordt ontbonden en/of geliquideerd.

Artikel 10. Opzegging en gehele of gedeeltelijke Ontbinding van de Overeenkomst
10.1. Beide partijen zijn te allen tijde gerechtigd een tussen hen bestaande Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen tegen het einde van een kalenderweek waarbij de zondag als laatste dag van een kalenderweek te gelden heeft.

10.2. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder opgaaf van redenen.

10.3. Wanneer de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NEWMORE, zal NEWMORE in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wederpartij toerekenbaar zijn. Indien de overdracht voornoemd voor NEWMORE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.

10.4 NEWMORE is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de uitvoering daarvan op te schorten, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding, in de navolgende gevallen:

  • Wanneer de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet-volledig nakomt;
  • wanneer na het sluiten van de Overeenkomst aan NEWMORE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • Wederpartij bij het aangaan van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen of een aanbetaling te doen en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.
  • wanneer de Wederpartij surséance van betaling vraagt;
  • wanneer de wederpartij in staat van faillissement verkeert;
  • bij liquidatie cq. ontbinding van Wederpartij;
  • wanneer op roerende of onroerende zaken van de Wederpartij beslag wordt gelegd.

10.5. Voorts is NEWMORE bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van NEWMORE kan worden gevergd, danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.6. Wanneer Wederpartij de Overeenkomst opzegt of NEWMORE de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft ontbonden ex artikel 10.4 of 10.5, dan, is de wederpartij een prijs verschuldigd voor de door NEWMORE reeds uitgevoerde werkzaamheden die in redelijke verhouding staat tot het geoffreerde bedrag. Tevens is de wederpartij een compensatie verschuldigd. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen alsdan onder voorbehoud aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld.

10.7. De compensatie als bedoeld in artikel 10.6 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door NEWMORE op eigen naam ter vervulling van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst met derden aangegane verplichtingen, alsmede 50% (vijftig) van het resterende deel van het overeengekomen bedrag/(uur-)tarief dat Wederpartij bij volledige uitvoering van de Overeenkomst aan NEWMORE verschuldigd zou zijn.

10.8. NEWMORE behoudt steeds het recht om (tevens) (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Klachten / Reclame
11.1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken (ontwerpen, teksten, proefdrukken e.d.) direct na ontvangst te inspecteren. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.

11.2. Wederpartij dient klachten schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk binnen veertien dagen na ontvangst aan NEWMORE kenbaar te maken. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij nimmer op.

11.3. Het recht tot reclameren vervalt indien de zaken voornoemd door Wederpartij of derden zijn gewijzigd, Wederpartij zaken aan derden heeft doorgeleverd, of wanneer Wederpartij de klacht niet binnen de termijn als genoemd in 11.2. hiervoor aan NEWMORE kenbaar heeft gemaakt.

11.4. Na het verstrijken van de termijn als hiervoor in art. 11.2. genoemd, wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd c.q. conform Overeenkomst geleverd, en heeft het gevolg dat er door Wederpartij geen beroep op wanprestatie kan worden gedaan.

11.5. Wanneer door Wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan NEWMORE naar eigen keuze het in rekening gebrachte bedrag/ (uur-)tarief aanpassen, de (geleverde) zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst compenseren door restitutie naar evenredigheid van reeds door Wederpartij gedane betalingen.

Artikel 12. Geheimhouding
12.1. Beide partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

12.2. Feiten en omstandigheden worden geacht vertrouwelijk te zijn, indien dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit uit de aard van de betreffende informatie zou voortvloeien.

12.3. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan alle door hen ingeschakelde derden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Indien Wederpartij aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een fout van NEWMORE en er op NEWMORE enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende bij Overeenkomst bedongen (deel-)opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van NEWMORE.

13.2. NEWMORE is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.

13.3. NEWMORE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door derden, tenzij deze derden zijn ingeschakeld door NEWMORE. De artikelen 13.1 en 13.2 zijn van overeenkomstige toepassing. NEWMORE is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toeleveranciers van NEWMORE.

13.4. Wederpartij vrijwaart NEWMORE voor alle schade die NEWMORE mocht lijden terzake aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreuken door Wederpartij op (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede voor alle schade die verband houdt met:

  1. Aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden die NEWMORE verricht ten behoeve van Wederpartij;
  2. aanspraken van derden die het gevolg zijn van handelen of nalaten van Wederpartij;
  3. aanspraken van derden die het gevolg zijn van een gebrek in door NEWMORE geleverde zaken of diensten die door Wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen zaken of, diensten van Wederpartij, tenzij Wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schadeclaim onmiddellijk na het ontstaan of constatering van de schade schriftelijk bij NEWMORE meldt.

13.6. Ieder vorderingsrecht jegens NEWMORE op grond van dit artikel vervalt drie maanden na het moment waarop gelaedeerde partij op de hoogte was of redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met het schade toebrengende feit.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Omstandigheden van dien aard dat (verdere) naleving van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) redelijkerwijs niet van NEWMORE kan worden gevergd, gelden als overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt voorts verstaan, elke van de wil van NEWMORE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van NEWMORE kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval, doch niet uitsluitend gerekend, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, ongevallen, brand, waterschade, oorlogsgevaar, algehele mobilisatie, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën, overheidsmaatregelen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraging in of uitblijven van levering van goederen en/of diensten door derden, en vertraging in de bewerking van de zaken door derden in opdracht van NEWMORE.

14.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan negentig dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst voor het niet-uitgevoerde deel (eenzijdig) buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring per aangetekend schrijven aan de andere partij, zonder dat er in dat geval, over en weer, enige verplichting tot schadevergoeding bestaat, behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit het wel uitgevoerde deel van de overeenkomst en dus het niet ontbonden gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Alle leveringen van zaken van NEWMORE aan Wederpartij geschieden onder eigendomsvoorbehoud, totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens NEWMORE heeft voldaan.

15.2. NEWMORE heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming door Wederpartij zonder enige ingebrekestelling de reeds door NEWMORE geleverde zaken terug te nemen. Tevens blijven de intellectuele eigendomsrechten bij NEWMORE, artikel 7.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op deze Voorwaarden, de Offerte, de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst, alsmede facturen en andersoortige documenten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen NEWMORE en Wederpartij, voortvloeiende uit, danwel anderszins verband houdende met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, Nederland.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. NEWMORE behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal in werking treden veertien dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de wijziging, heeft wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt, artikel 10 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

17.2. Deze Voorwaarden worden op eerste verzoek aan Wederpartij toegezonden. Tevens kunnen deze Voorwaarden op de website www.newmore.nl worden ingezien. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende Overeenkomst.